Program (dość dokładny)

 • Przestrzenie liniowe. Zbiory liniowo niezależne. Bazy.
 • Macierze i przekształcenia liniowe. Rząd macierzy. Algorytm eliminacji Gaussa.
 • Wyznaczniki. Własności wyznaczników. Rozwinięcie Laplace’a.
 • Równania liniowe. Zbiór rozwiązań układu równań liniowych. Wzory Cramera.
 • Wartości i wektory własne. Podprzestrzenie niezmiennicze. Wielomian charakterystyczny.
 • Iloczyn skalarny. Rzut ortogonalny. Izometrie i przekształcenia ortogonalne.
 • Elementy geometrii.
 • Grupy — podstawowe pojęcia: rząd grupy, rząd elementu grupy, podgrupa.
 • Grupy permutacji. Rozkład permutacji na cykle. Znak permutacji.
 • Działanie grupy na zbiorze.
 • Orbity i stabilizatory. Lemat Burnside’a. Warstwy. Twierdzenie Lagrange’a.
 • Homomorfizmy grup. Kongruencje. Dzielniki normalne. Grupa ilorazowa.
 • Arytmetyka modularna. Relacja podzielności. Pierścienie i pierścienie Zn.
 • Algorytm Euklidesa. Chińskie twierdzenie o resztach.
 • Pierścienie wielomianów. Podzielność wielomianów.
 • Przykład konstrukcji ciała skończonego.
Last modified: Monday, 24 February 2020, 9:12 AM