Available courses

Podstawowy kurs z relacyjnych baz danych.
Zespołowy Projekt Specjalnościowy — grupa Andrzeja Raczyńskiego
Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych metod i algorytmów rozwiązywania typowych zadań obliczeniowych. Omawiane zagadnienia mają wielorakie zastosowania m.in. w obliczeniach naukowych czy grafice komputerowej.

Opis przedmiotu. Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 16:15–20:00 w sali 140.

Najważniejsze informacje dla nowych studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/24.

Opis przedmiotu. Zajęcia odbywają się we środy w godzinach 14:15–16:00 w sali 141.

Advanced Distributed Algorithms, 2023

Wykład oferuje intensywne wprowadzenie do budowy i zasad działania komputerów z punktu widzenia programisty. Po zaliczeniu przedmiotu studenci powinni rozumieć jaki wpływ ma architektura komputera na wydajność aplikacji, które przyjdzie im implementować w praktyce zawodowej.

Digital Image Processing / Przetwarzanie Obrazów

Krzywe i powierzchnie to podstawowe obiekty grafiki komputerowej. To właśnie przy ich pomocy można modelować skomplikowane kształty i sceny, którym nadaje się później cechy realistyczne i wykorzystuje na przykład w tak modnej ostatnio animacji komputerowej.

Głównym celem wykładu jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat narzędzi pozwalających efektywnie reprezentować i modelować krzywe oraz powierzchnie różnego typu i wygładzać przy ich pomocy dane. Szczególny nacisk położony będzie na omówienie odpowiednich technik i algorytmów z tym związanych, które pozwolą uczestnikom zajęć przygotować własny edytor krzywych i powierzchni.

Celem kursu jest rozwinięcie u uczestników praktycznych umiejętności zarządzania systemem Linux na komputerze osobistym lub serwerze. Zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat budowy i sposobu działania systemów uniksopodobnych, a szczególnie różnych dystrybucji Linuksa. Zajęcia są adresowane do wszystkich studentów, którzy chcieliby sprawnie korzystać na co dzień z systemów linuksowych i którzy są zdania, że to użytkownik powinien mieć władzę na komputerem, a nie komputer nad użytkownikiem. Mimo że osiągnięcie tego celu wymaga sporego zaangażowania, wiedzy i praktycznych umiejętności, nie zakłada się wstępnego doświadczenia słuchaczy w zakresie administrowania Linuksem. Wystarczy wola odłączenia myszy i chęć pracy z terminalem tekstowym. Opis zajęć. Ostatnia synchronizacja z Systemem Zapisy: 2023-03-09 15:22:04

C++ to obiektowo zorientowany język programowania. Został on zaprojektowany przez Bjarne'a Stroustrupa z myślą o programowaniu systemowym oraz do zaawansowanych obliczeń inżynierskich. Świadome używanie C++ do rozwiązywania problemów algorytmicznych daje dużo satysfakcji doświadczonym programistom, zwłaszcza dlatego, że generowany przez kompilator kod jest bardzo efektywny.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z bogatą składnią języka C++, różnorodnymi technikami stosowanymi w programowaniu w C++ oraz z obszernymi fragmentami biblioteki STL.

Kurs programowania gier w silniku Unreal 5 pomoże Ci poznać nie tylko podstawy, ale również zaawansowane techniki pracy z jednym z najpotężniejszych silników do tworzenia gier na świecie. 

Celem projektu jest praktyczna nauka architektur komputerów poprzez ich implementację w formie umożliwiającej syntezę na układy FPGA. Pierwszym krótkoterminowym celem projektu jest zaimplementowanie minimalnego rdzenia RISC-V (RV32I) w mikroarchitekturze out-of-order. Implementacja będzie miała w założeniu modularny charakter „generatora rdzeni”, umożliwiający dodawanie, rekonfigurację i wymianę elementów składowych rdzenia bez głębokich zmian w kodzie.

Wykład jest wprowadzeniem do projektowania układów cyfrowych. Celem wykładu jest nauczenie zasad rządzących funkcjonowaniem elektroniki cyfrowej oraz typowych rozwiązań stosowanych przy projektowaniu układów. Wiedza zdobyta na wykładzie pomoże w zrozumieniu zasady działania mikroprocesorów i mikrokontrolerów oraz zasad rządzących programowalnymi układami logicznymi FPGA.

Metody programowania to jeden z przedmiotów obowiązkowych. Jego zasadniczym celem jest przygotowanie studentów do używania języków programowania jako formalnych narzędzi komunikacji miedzy ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem technik, które mogą i powinny być stosowane do zapanowania nad złożonością dużych systemów.

Projekt zespołowy wdrażający dobre praktyki tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem sieci neuronowych.

Świetnym sposobem na poznanie architektury systemu linuksowego jest własnoręczne zbudowanie go krok po kroku od zera. Pomaga w tym projekt Gerarda Beekmansa „Linux from scratch” rozpoczęty w 1999 i nadal aktywnie rozwijany. Uczestnicy zajęć otrzymaja do opracowania fragment systemu LFS, który powinni dobrze zrozumieć i przygotować w domu, a następnie przedstawić wszystkim uczestnikom zajęć podczas dwugodzinnej prezentacji tak, by mogli oni odtworzyć omówiony fragment we własnych instalacjach. Na koniec wszyscy powinni mieć gotowe, działające instalacje. Zajęcia są przeznaczone dla osób posiadających dobrą znajomość Linuksa. Opis zajęć. Ostatnia synchronizacja z Systemem Zapisy: 2023-03-09 15:21:48.

23-08-04 zpl->P.T.Zainteresowan{e|i}:

Dwa pliki umieszczone na tej stronie: (zpl, prac. PO, lato23, A-M).zip i (zpl, prac. PO, lato23, N-Z).zip zawierają komplet zasobów powstałych w ramach pracowni z programowania obiektowego w semestrze letnim roku akademickiego 2022-2023, tj. programy studenckie oraz korespondencję obrazująca nadzór dydaktyczny nad dwiema pracowniami. Wszystkie dane zawarte w plikach podlegają stosownej ochronie autorskiej.

Zdzisław Płoski

23-08-04 zpl->P.T. Zainteresowan{e|i}:

Dwa pliki umieszczone na tej stronie: (zpl, prac. PO, lato23, A-M).zip i (zpl, prac. PO, lato23, N-Z).zip zawierają komplet zasobów powstałych w ramach pracowni z programowania obiektowego w semestrze letnim roku akademickiego 2022-2023, tj. programy studenckie oraz korespondencję obrazująca nadzór dydaktyczny nad dwiema pracowniami. Wszystkie dane zawarte w plikach podlegają stosownej ochronie autorskiej.

Zdzisław Płoski, zpl

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych metod i algorytmów rozwiązywania typowych zadań obliczeniowych. Omawiane zagadnienia mają wielorakie zastosowania m.in. w obliczeniach naukowych czy grafice komputerowej.

KCK vel HCI (also known as CHI) alias usability engineering, cp. UX or UXD (also UED) and so on.

Kurs języka Rust 2022

 

Celem projektu jest praktyczna nauka architektur komputerów poprzez ich implementację w formie umożliwiającej syntezę na układy FPGA. Pierwszym krótkoterminowym celem projektu jest zaimplementowanie minimalnego rdzenia RISC-V (RV32I) w mikroarchitekturze out-of-order. Implementacja będzie miała w założeniu modularny charakter „generatora rdzeni”, umożliwiający dodawanie, rekonfigurację i wymianę elementów składowych rdzenia bez głębokich zmian w kodzie.

Korespondencja i materiały pomocnicze zpl-a na ćwiczenia i pracownię z inżynierii oprogramowania (IO). Wydanie 3. IIUWr, rok akademicki 2022/23.

Metody Implementacji Algorytmów 2022/2023

Najważniejsze informacje dla nowych studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/23.

Wykład z podstaw grafiki komputerowej wprowadza podstawowe metody i niezbędną teoretyczną wiedzę umożliwiając efektywne programowanie grafiki z użyciem kart graficznych. W części praktycznej na pracowni uczymy się programować w nowoczesnej wersji OpenGL (wersja 3.3 lub nowsza).

Podczas projektu będziemy tworzyć boty konwersacyjne i odpowiadające na pytania

Na seminarium czytać będziemy prace dotyczące rozstrzygalności i złożoności problemów spełnialności (czy dana formuła ma model), skończonej spełnialności (czy dana formuła ma model skończony) oraz związanych z nimi problemów odpowiadania na zapytania do baz danych/baz wiedzy (dla danej bazy D, teorii logicznej T i zapytania q, czy prawdą jest, że każdy model/skończony model D i T spełnia q?)

Interesować nas będą fragmenty logiki pierwszego rzędu (two-variable fragment, guarded fragment, unary negation fragment, guarded negation fragment, …) oraz logiki deskrypcyjne.

Materiał będzie się częściowo pokrywał z materiałem przedmiotu Problemy Decyzyjne w Logice, ale będzie też sporo innych rzeczy i osoby, które ten przedmiot zaliczyły mogą śmiało zapisać się na seminarium.

Niewykluczone, że spotkamy się z pewnymi problemami otwartymi, które będzie można próbować rozwiązać.

Wykład jest wprowadzeniem do programowania systemów wbudowanych. W ramach wykładu student zapozna się z architekturą popularnych mikrokontrolerów, nauczy się wykorzystywać ich peryferia do sterowania różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi, a także pozna popularne magistrale używane w systemach wbudowanych.

Wstępny kurs programowania, wykorzystujący język Python

Wykład oferuje intensywne wprowadzenie do budowy i zasad działania komputerów z punktu widzenia programisty. Po zaliczeniu przedmiotu studenci powinni rozumieć jaki wpływ ma architektura komputera na wydajność aplikacji, które przyjdzie im implementować w praktyce zawodowej.

Celem wykładu jest omówienie zasad konstrukcji relacyjnych baz danych oraz opanowanie przez słuchaczy umiejętności profesjonalnej obsługi systemu baz danych od strony użytkownika.

C++ to obiektowo zorientowany język programowania. Został on zaprojektowany przez Bjerna Stroustrupa z myślą o programowaniu systemowym oraz do zaawansowanych obliczeń inżynierskich. Świadome używanie C++ do rozwiązywania problemów algorytmicznych daje dużo satysfakcji doświadczonym programistom, zwłaszcza dlatego, że generowany przez kompilator kod jest bardzo efektywny.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z bogatą składnią języka C++, różnorodnymi technikami stosowanymi w programowaniu w C++ oraz z obszernymi fragmentami biblioteki STL.

Kurs na którym między innymi sprawdzimy, czy komputer umie odpowiadać na pytania w języku naturalnym.

Celem projektu jest praktyczna nauka architektur komputerów poprzez ich implementację w formie umożliwiającej syntezę na układy FPGA. Pierwszym krótkoterminowym celem projektu jest zaimplementowanie minimalnego rdzenia RISC-V (RV32I) w mikroarchitekturze out-of-order. Implementacja będzie miała w założeniu modularny charakter „generatora rdzeni”, umożliwiający dodawanie, rekonfigurację i wymianę elementów składowych rdzenia bez głębokich zmian w kodzie.

Wykład jest wprowadzeniem do projektowania układów cyfrowych. Celem wykładu jest nauczenie zasad rządzących funkcjonowaniem elektroniki cyfrowej oraz typowych rozwiązań stosowanych przy projektowaniu układów. Wiedza zdobyta na wykładzie pomoże w zrozumieniu zasady działania mikroprocesorów i mikrokontrolerów oraz zasad rządzących programowalnymi układami logicznymi FPGA.

Przedmiot obowiązkowy na studiach informatycznych I stopnia, którego celem jest przygotowanie studentów do używania języków programowania jako formalnych narzędzi komunikacji między ludźmi, a także zapoznanie studentów z technikami, które mogą i powinny być stosowane do zapanowania nad złożonością intelektualną dużych systemów. W ramach przedmiotu rozważane są zarówno konkretne narzędzia, których projektanci języków programowania dostarczają programistom, jak i ogólne zasady konstrukcji języków programowania.

Neural Networks can be applied to a wide spectrum of tasks, including image and video processing, creating game playing agents, financial data analysis, or even using a computer as a writer, painter or composer. We will try to address many such issues with the emphasis on natural language processing.

Mainly for submitting programming assignments for the course.

Celem zajęć jest poznanie jednego z najpowszechniej stosowanego paradygmatu programowania: programowania obiektowego. Program obejmuje zarówno przedstawienie podstawowych pojęć takich jak klasa, obiekt, dziedziczenie czy metody wirtualne, jak i praktykę wykorzystania tych elementów w budowaniu złożonych programów za pomocą wzorców projektowych.

Naukę programowania obiektowego będą wspierać języki obiektowe, zarówno te z tzw. statycznym typowaniem jak i dynamicznym.

Wykład skierowany jest do przyszłych architektów systemów informatycznych oraz do wszystkich programistów zainteresowanych udoskonaleniem swojego warsztatu. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kanonem współczesnych narzędzi w zakresie projektowania obiektowego oprogramowania.

Computer architecture is the science and art of selecting and interconnecting hardware components to create a computer that meets functional, performance and cost goals. We will learn advanced concepts of the different parts of modern computing system that are subject of the recent research in Industry and Academia. We will cover memory technologies, memory scheduling, caches, branch prediction, speculative execution, parallel computing systems, heterogeneous computing, interconnection networks, etc.

Seminarium jest rozszerzeniem wykładu z analizy numerycznej. Jego celem jest zapoznanie uczestników z nowymi oraz z klasycznymi, ale nieomawianymi na wykładzie z analizy numerycznej, metodami i algorytmami numerycznymi rozwiązywania różnego rodzaju zadań matematyki obliczeniowej i grafiki komputerowej. Do zaliczenia zajęć konieczne będzie wygłoszenie referatu na temat ustalonej z prowadzącym seminarium metody numerycznej, w tym również jej zaimplementowanie oraz przetestowanie. Pomysłów na referaty można szukać m.in. przeglądając w miarę świeże podręczniki czy artykuły opublikowane w czasopismach związanych z tematyką seminarium.

Celem przedmiotu jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy związanej z budowaniem, implementacją, debugowaniem i testowaniem sterowników dla systemu Linux. Studenci zapoznają się z symulatorami sprzętu oraz interfejsami programistycznymi jądra Linux. Posiądą metody diagnozowania i naprawiania usterek kodu sterowników. Praktyczna wiedza zostanie uzupełniona szerokim wprowadzeniem teoretycznym do struktury jądra Linux.

Przeglądowy kurs przedstawiający różne koncepcje związane ze sztuczną inteligencją

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych metod i algorytmów rozwiązywania typowych zadań obliczeniowych. Omawiane zagadnienia mają wielorakie zastosowania m.in. w obliczeniach naukowych czy grafice komputerowej.

Celem wykładu jest przedstawienie studentom organizacji współczesnych maszyn obliczeniowych: procesorów wielordzeniowych, kart graficznych GPGPU, akceleratorów obliczeń (sieci neuronowe, przetwarzanie genomu); oraz środków przechowywania danych: pamięci DRAM i nieulotnej pamięci półprzewodnikowej.

The course is aimed at students that would like to survey the basics of the services offered by the three main cloud providers (AWS, GCP, Azure). Students are supposed to self-study the topics using the free teaching materials provided by Google (listed below) or some other publicly available tutorials. The labs (15h) offer an opportunity for the students to discuss any problems they have encountered during the self-study and also to demonstrate their progress and get the ECTS points.

Przedmiot stanowi wprowadzenie do podstawowych zagadnień związanych z projektowaniem, semantyką i implementacją języków programowania, prezentowanych w systematyczny i rygorystyczny sposób przy użyciu wybranego formalizmu matematycznego.

Kurs języka Rust 2021

Półsemestralny kurs (15h wyklad + 15h pracowni) obejmuje naukę podstaw programowania równoległego kart graficznych w oparciu o bibliotekę CUDA firmy NVIDIA. Zajęcia będą w nietypowym półsemestralnym wymiarze i rozpoczną się w połowie semestru w listopadzie.

Współczesne karty graficzne zawierają coraz większą moc obliczeniową w postaci wielu równoległych jednostek obliczeniowych i są wykorzystywane nie tylko do generowania grafiki. Biblioteka CUDA umożliwia programowanie kart graficznych przy pomocy rozszerzeń języka C. W ten sposób możemy wykonywać obliczenia często szybciej niż na CPU. Wymaga to jednak niskopoziomowego programowania w oparciu o bardziej skomplikowany model pamięci.

Głównym celem kursu jest nabycie umiejętności programowania równoległego w technologii CUDA zagadnień nie tylko związanych z grafiką komputerową. W tym celu konieczne jest poznanie architektury współczesnych kart graficznych i ograniczeń które wpływają na wybór algorytmu i sposób implementacji na karcie graficznej.

Korespondencja i materiały pomocnicze zpl-a na ćwiczenia i pracownię z inżynierii oprogramowania (IO).

Informacja na temat kursu Metody Implementacji Algorytmów 2021/2022

Najważniejsze informacje dla nowych studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/22.

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom pierwszego roku podstawowych narzędzi do współtworzenia, kompilowania, uruchamiania, publikowania oraz dokumentowania swoich oraz cudzych programów.

Wykład z podstaw grafiki komputerowej wprowadza podstawowe metody i niezbędną teoretyczną wiedzę umożliwiając efektywne programowanie grafiki z użyciem kart graficznych. W części praktycznej na pracowni uczymy się programować w nowoczesnej wersji OpenGL (wersja 3.3 lub nowsza).

Wykład jest wprowadzeniem do projektowania układów cyfrowych przy użyciu języka opisu sprzętu Verilog oraz ich implementacji na układach FPGA. W ramach zajęć student nauczy się również metod testowania sprzętu oraz zapozna się z podstawami formalnej weryfikacji układów cyfrowych.

Wprowadzenie do programowania współbieżnego na architekturach wielordzeniowych.

Celem projektu jest przygotowanie dema na komputer Amiga 500 pod szyldem grupy Ghostown. Produkcję chcielibyśmy wystawić na Revision – najbardziej prestiżowym i największym demoparty na świecie, odbywającym się co roku na przełomie marca i kwietnia.

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi aspektami systemu uniksowego z punktu widzenia administratora i programisty. Na przykładzie wywołań systemowych i narzędzi systemu Linux zostaną przedstawione najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie systemów operacyjnych.

Wykład jest wprowadzeniem do programowania systemów wbudowanych. W ramach wykładu student zapozna się z architekturą popularnych mikrokontrolerów, nauczy się wykorzystywać ich peryferia do sterowania różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi, a także pozna popularne magistrale używane w systemach wbudowanych.

Kurs do przedmiotu Wstęp do Informatyki w roku 2021/2022

Celem tego kursu jest nauczenie i rozwinięcie podstawowych umiejętności programowania w jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków imperatywnych — języku C. Wykład jest ilustrowany wieloma przykładami, a towarzyszące mu zajęcia w pracowniach uczą (poprzez wiele drobnych zadań i końcowy projekt) praktyki dobrego programowania. W końcowej części wykładu wprowadzane są niektóre elementy języka C++.

Kurs przeznaczony dla studentów pierwszego roku uczący programowania, korzystając z języka Python

C++17 to prawie najnowsza wersja języka C++. Język C++ sprawdza się, gdy chcemy zapewnić wysoką wydajność programu. Język ten jest stale rozwijany a kolejne jego specyfikacje, czyli C++11C++14 i C++17, przyniosły wiele udogodnień. Aby w pełni wykorzystać potencjał języka C++ należy go używać wraz z biblioteką standardową STL. C++ wraz z STL to doskonałe narzędzie do implementowania oprogramowania wysokiej jakości.

Advanced Distributed Algorithms, 2021

Algorithms with incomplete information

Wykład oferuje intensywne wprowadzenie do budowy i zasad działania komputerów z punktu widzenia programisty. Po zaliczeniu przedmiotu studenci powinni rozumieć jaki wpływ ma architektura komputera na wydajność aplikacji, które przyjdzie im implementować w praktyce zawodowej.

Celem wykładu jest omówienie zasad konstrukcji relacyjnych baz danych oraz opanowanie przez słuchaczy umiejętności profesjonalnej obsługi systemu baz danych od strony użytkownika.

[https://zapisy.ii.uni.wroc.pl/courses/neural-networks-and-deep-learning-202021-letni](https://zapisy.ii.uni.wroc.pl/courses/neural-networks-and-deep-learning-202021-letni)

C++ to obiektowo zorientowany język programowania. Został on zaprojektowany przez Bjerna Stroustrupa z myślą o programowaniu systemowym oraz do zaawansowanych obliczeń inżynierskich. Świadome używanie C++ do rozwiązywania problemów algorytmicznych daje dużo satysfakcji doświadczonym programistom, zwłaszcza dlatego, że generowany przez kompilator kod jest bardzo efektywny.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z bogatą składnią języka C++, różnorodnymi technikami stosowanymi w programowaniu w C++ oraz z wybranymi fragmentami biblioteki STL.

Intensywne wprowadzenie do języka C dla studentów znających podstawy programowania.

Wykład przeznaczony jest dla słuchaczy zainteresowanych poznaniem technologii wytwarzania oprogramowania na platformie Windows. Wykład obejmuje następujące obszary:

  • Język C#
  • Biblioteka standardowa platformy .NET
  • Programowanie Win32/COM

Materiał wspomagający został zebrany i przygotowany w formie podręcznika, który jest na bieżąco aktualizowany i rozwijany.

Wykład skierowany jest do przyszłych architektów i projektantów systemów informatycznych oraz do wszystkich programistów zainteresowanych udoskonaleniem swojego warsztatu. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kanonem współczesnych narzędzi w zakresie projektowania obiektowego oprogramowania.

Materiał wykładu obejmuje:

  • język UML w zakresie wymaganym przez projekty analityczne i techniczne
  • przegląd katalogu refaktoryzacji
  • przegląd katalogu wzorców projektowych (GoF) (m.in. Observer, Builder, Bridge, State, Strategy, Facade, Adapter, Mediator, itd.)
  • przegląd katalogu wzorców aplikacyjnych (m.in. Event Aggregator, Model-View-Controller, Model-View-Presenter, Object-Relational Mapping, Dependency Injection, Mock Object)
  • przegląd katalogu wzorców architektonicznych (m.in. Single Sign-on, SOA, Enterprise Service Bus, Command-Query Responsibility Separation)

https://zapisy.ii.uni.wroc.pl/courses/sztuczna-inteligencja-202021-letni