Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi algorytmami i protokołami występującymi w obliczeniach rozproszonych. Rozważane są modele synchroniczne i asynchroniczne bez wspólnej pamięci. Główny model komunikacji, to wymiana komunikatów.

Wykład jest intensywnym wprowadzeniem do budowy i zasad działania komputerów z punktu widzenia programisty. Po zaliczeniu przedmiotu studenci powinni rozumieć jaki wpływ ma architektura komputera na wydajność aplikacji, które przyjdzie im implementować w praktyce zawodowej.

Celem wykładu jest omówienie zasad konstrukcji relacyjnych baz danych oraz opanowanie przez słuchaczy umiejętności profesjonalnej obsługi systemu baz danych od strony użytkownika.

Krzywe i powierzchnie to podstawowe obiekty grafiki komputerowej. To właśnie przy ich pomocy można modelować skomplikowane kształty i sceny, którym nadaje się później cechy realistyczne i wykorzystuje na przykład w tak modnej ostatnio animacji komputerowej.

Głównym celem wykładu jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat narzędzi pozwalających efektywnie reprezentować i modelować krzywe oraz powierzchnie różnego typu i wygładzać przy ich pomocy dane. Szczególny nacisk położony będzie na omówienie odpowiednich technik i algorytmów z tym związanych, które pozwolą uczestnikom zajęć przygotować własny edytor krzywych i powierzchni.

Kurs obecnie prowadzony zdalnie, opis i materiały do kursu na stronie https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/view.php?id=689 (dostępne po zalogowaniu) 

Wykład jest wprowadzeniem do projektowania układów cyfrowych. Celem wykładu jest nauczenie zasad rządzących funkcjonowaniem elektroniki cyfrowej oraz typowych rozwiązań stosowanych przy projektowaniu układów. Wiedza zdobyta na wykładzie pomoże w zrozumieniu zasady działania mikroprocesorów i mikrokontrolerów oraz zasad rządzących programowalnymi układami logicznymi FPGA.

Intensywne wprowadzenie do języka C dla studentów znających podstawy programowania.

Podczas zajęć przedstawiane są zarówno podstawowe zagadnienia programowania obiektowego, jak również prezentowane są techniki implementacji popularnych struktur danych w wybranych obiektowych językach programowania. Pracownia przypisana do zajęć daje zarówno możliwość praktycznego zgłębiania wykładanych zagadnień  w powszechnie stosowanych językach takich jak C# czy Java, jak i samodzielnego przygotowania analizy i projektu wybranego zagadnienia.

Wykład przeznaczony jest dla słuchaczy zainteresowanych poznaniem technologii wytwarzania oprogramowania na platformie Windows. Wykład obejmuje następujące obszary:

  • Język C#
  • Biblioteka standardowa platformy .NET
  • Programowanie Win32/COM

Materiał wspomagający został zebrany i przygotowany w formie podręcznika, który jest na bieżąco aktualizowany i rozwijany.

Kontynuacja kursu programowania gier w silniku Unity3D, tym razem jako projekt zespołowy.

Studenci tworzą 4-7 osobowe grupy które pracują nad własną grą. Przynajmniej jedna z gier jest pisana pod system wirtualnej rzeczywistości HTC VIVE.

Wykład skierowany jest do przyszłych architektów i projektantów systemów informatycznych oraz do wszystkich programistów zainteresowanych udoskonaleniem swojego warsztatu. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kanonem współczesnych narzędzi w zakresie projektowania obiektowego oprogramowania.

Materiał wykładu obejmuje:

  • język UML w zakresie wymaganym przez projekty analityczne i techniczne
  • przegląd katalogu refaktoryzacji
  • przegląd katalogu wzorców projektowych (GoF) (m.in. Observer, Builder, Bridge, State, Strategy, Facade, Adapter, Mediator, itd.)
  • przegląd katalogu wzorców aplikacyjnych (m.in. Event Aggregator, Model-View-Controller, Model-View-Presenter, Object-Relational Mapping, Dependency Injection, Mock Object)
  • przegląd katalogu wzorców architektonicznych (m.in. Single Sign-on, SOA, Enterprise Service Bus, Command-Query Responsibility Separation)

Seminarium jest rozszerzeniem wykładu z analizy numerycznej. Jego celem jest zapoznanie uczestników z nowymi oraz z klasycznymi, ale nieomawianymi na wykładzie z analizy numerycznej, metodami i algorytmami numerycznymi rozwiązywania różnego rodzaju zadań matematyki obliczeniowej i grafiki komputerowej. Do zaliczenia zajęć konieczne będzie wygłoszenie referatu na temat ustalonej z prowadzącym seminarium metody numerycznej, jej zaimplementowanie i krytyczne przetestowanie.

Wykład jest wstępem do szerokiej tematyki sieci komputerowych. Przedstawione będą na nim podstawowe zasady działania sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci opartych na protokole TCP/IP, oraz przegląd zastosowań sieciowych spotykanych w Internecie. Nacisk położony będzie na przedstawienie słuchaczowi mechanizmów, protokołów i algorytmicznych podstaw stojących za problemami komunikacji w sieciach, a także na praktyczne wykorzystanie elementów tej wiedzy.

Na wykładzie omawiane będą zagadnienia dotyczące organizacji jąder systemów operacyjnych z rodziny BSD (FreeBSD, NetBSD, DragonFlyBSD). Pojawią się referencje do jądra GNU/Linux, systemu czasu rzeczywistego FreeRTOS, mikrojąder z rodziny L4 i rozproszonych systemów operacyjnych (Plan9).

Niniejszy wykład ma na celu przedstawienie najistotniejszych wątków sztucznej inteligencji, czyli dziedziny, która próbuje modelować zachowanie inteligentne i tworzyć systemy, które to zachowanie przejawiają.